Disclaimer

Privacy Statement Mediq Medeco

Het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een chronische ziekte is wat ons drijft bij Mediq Medeco. Iedere dag rekenen miljoenen patiënten én de toegewijde professionals die voor hen zorgen op onze medische hulpmiddelen en zorgoplossingen.

U, als consument, overweegt gebruik te maken van een van de consumentdiensten van Mediq Medeco. Als u hiervan gebruik maakt, is het noodzakelijk dat Mediq Medeco uw persoonsgegevens kan verwerken. In de toestemmingsverklaring vraagt Mediq Medeco uw toestemming om uw gegevens veilig te verwerken. Dit privacy statement beschrijft hoe Mediq Medeco veilig met uw persoonsgegevens omgaat.

Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door Mediq Nederland B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen (een overzicht kunt u vinden op www.mediq.nl), hierna gezamenlijk “Mediq” genoemd. De ondernemingen van Mediq kunnen uw persoonsgegevens onderling delen voor verwerking ten behoeve van de consumentendiensten, zoals beschreven in dit privacy statement.

Mediq verwerkt persoonsgegevens, waaronder Mediq verstaat elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Mediq zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van bovengenoemde doeleinden verwerken en bewaren, doch maximaal 3 jaar.

Mediq heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo hebben uitsluitend medewerkers van Mediq, voor wie de toegang noodzakelijk is en die een geheimhoudingsplicht hebben, toegang tot uw persoonsgegevens. Verder test Mediq periodiek de beveiliging van de databases en het transport van uw persoonsgegevens.

U heeft de mogelijkheid Mediq te verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen of deze te laten verwijderen. Indien u niet (langer) instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens, betekent dit automatisch dat u geen gebruik kunt maken van consumentendiensten van Mediq. U kunt de hiervoor beschreven rechten uitoefenen en vragen stellen over dit privacy statement door contact op te nemen via privacy@mediq.com.

Elke communicatie of materiaal dat via de website wordt verzonden, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal in overeenstemming met dit privacy statement en door Mediq als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom worden behandeld. U doet expliciet afstand van alle vertrouwelijkheid met betrekking tot dergelijk materiaal en verleent Mediq een auteursrechtelijke-vrije licentie om dit materiaal voor welk doel dan ook te gebruiken. Bovendien, geeft u toestemming aan Mediq om alle ideeën, concepten, kennis of technieken die u via de website heeft verzonden gratis te gebruiken voor de verbetering van onze producten, services en marketing.


Vragen?

We helpen u graag!

Contactgegevens